Bảng tổng hợp công nợ được lập vào cuối kỳ kế toán để theo dõi tình hình nợ của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước lập bảng tổng hợp công nợ mới nhất.

Bảng tổng hợp công nợ là gì? 

Khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, doanh nghiệp phát sinh các nghĩa vụ thanh toán với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. Đó là các khoản công nợ của doanh nghiệp. Công nợ được phân loại thành hai loại chính là: Công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Bảng tổng hợp công nợ là mẫu bảng dùng để tính tổng biến động các khoảnphải thu, phải trả phát sinh với từng khách hàng, nhà cung cấp, được lập vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Nhìn vào bảng này, kế toán công nợ sẽ bao quát được toàn diện các hoạt động phải thu, phải trả của doanh nghiệp đối với các đối tượng liên quan. Từ đó, có thể tìm kiếm và theo dõi sát sao theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, từ đó có những quyết định thu hồi phù hợp.

Bảng tổng hợp công nợ còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định và chính sách về thanh toán, thời hạn nợ kèm theo các chương trình khuyến mãi, chiết khấu… với khách hàng.

Nội dung của bảng tổng hợp công nợ

Cuối tháng dựa vào bảng tổng hợp công nợ, kế toán doanh nghiệp sẽ chốt được công nợ phải thu, phải trả của từng khách hàng/nhà cung cấp.

Báo cáo tổng hợp công nợ bao gồm có các thông tin sau: 

  • Số thứ tự 
  • Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/ nhà cung cấp (tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp.
  • Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên của từng khách hàng
  • Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  • Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  • Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ “Tổng sốphát sinh Nợ trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
  • Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ “Tổng số phát sinh Có trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ
  • Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ
  • Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ 
  • Dòng “Cộng”: Cộng toàn bộ số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp.
mẫu bảng tổng hợp công nợ

Mẫu bảng tổng hợp công nợ

>> Xem thêm: Quy trình quản lý công nợ hiệu quả

Các bước lập bảng tổng hợp công nợ 

Kế toán cần nhập thông tin theo quy trình sau để hiển thị các nội dung hạch toán công nợ chính xác.

Bước 1: Sheet danh mục khách hàng

Tại đây kế toán nhập các thông tin cơ bản về khách hàng vào đây như mã số, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, số dư nợ đầu kỳ, số dư có đầu kỳ.

Bước 2: Sheet DATA

Tại đây các bạn nhập các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ vào đây. Các thông tin cần nhập đó là ngày, số phiếu, diễn giải, số tiền, tài khoản nợ, tài khoản có, đối tượng.

Mẫu bảng chi tiết các nghiệp vụ công nợ phát sinh trong kỳ

Data lập bảng tổng hợp công nợ

Bảng tổng hợp công nợ lấy số liệu tổng hợp từ số chi tiết công nợ

Bước 3: Sheet tổng hợp phải thu khách hàng

Tại đây ta sẽ tổng hợp dữ liệu từ sheet danh mục khách hàng để lấy số dư đầu kỳ, lấy dữ liệu từ sheet DATA để lấy phát sinh nợ, có trong kỳ. Sau đó cộng đầu kỳ và phát sinh trong kỳ để ra được số dư cuối kỳ.

Một số công thức Excel được sử dụng như sau:

– Tại cột Nợ đầu kỳ các bạn nhập công thức như sau:

=MAX(VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;7;0) -VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;8;0)+SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”<” & $F$6) – SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS; “<” &$F$6);0)

– Tại cột Có đầu kỳ các bạn nhập công thức như sau:

=-MIN(VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;7;0) -VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;8;0)+SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”<” & $F$6) – SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS; “<” &$F$6);0)

– Tại cột phát sinh Nợ các bạn nhập công thức như sau:

=SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”>=” & $F$6; NGAY_GS; “<=” & $F$7)

– Tại cột phát sinh Có các bạn nhập công thức như sau:

=SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS;”>=” & $F$6; NGAY_GS; “<=” & $F$7)

– Tại cột Nợ cuối kỳ các bạn nhập công thức sau:

=MAX(D11+F11-E11-G11;0)

– Tại cột Có cuối kỳ các bạn nhập công thức sau:

=-MIN(D11+F11-E11-G11;0)

Bước 4: Sheet Sổ chi tiết – 131

Tại đây kế toán doanh nghiệp sẽ tạo sổ chi tiết của từng đối tượng và sẽ tổng hợp dữ liệu từ sheet danh mục khách hàng để lấy số dư đầu kỳ, lấy dữ liệu từ sheet DATA để lấy phát sinh nợ, có trong kỳ. Sau đó cộng đầu kỳ và phát sinh trong kỳ để ra được số dư cuối kỳ của đối tượng đó.

Một số công thức Excel được sử dụng như sau:

– Tại cột Nợ đầu kỳ các bạn nhập công thức như sau:

=MAX(VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;7;0)+SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8;DATA!H3:H251;G10)-VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;8;0)–SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8;DATA!G3:G251;G10);0)

– Tại cột Có đầu kỳ các bạn nhập công thức như sau:

=MIN(VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;7;0)+SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8;DATA!H3:H251;G10)-VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;8;0)–SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8;DATA!G3:G251;G10);0)

– Tại cột phát sinh Nợ các bạn nhập công thức như sau:

=IF(D227=””;0;IF(DATA!H213=$G$10;DATA!E213;0))

– Tại cột phát sinh Có các bạn nhập công thức như sau:

=IF(D227=””;0;IF(DATA!I213=$G$10;DATA!E213;0))

– Tại cột Nợ cuối kỳ các bạn nhập công thức sau:

=MAX(I15+G275-J15 – H275;0)

– Tại cột Có cuối kỳ các bạn nhập công thức sau:

=-MIN(I15+G275-J15 – H275;0)

>>> Tải đầy đủ: File excel theo dõi công nợ

Trên đây bài viết đã hướng dẫn các bước cơ bản dể lập bảng tổng hợp công nợ. Kế toán có thể áp dụng các kiến thức trên để thực hành lập bảng tính Excel ngay hôm nay. Mong rằng bài viết đã mang đến những kiến thức hữu ích dành cho bạn.