Bạn là

Doanh nghiệp xử lý thủ công hóa đơn đầu vào

Một lỗi sai đi ngay vài triệu

Quá tải trong lưu trữ giấy tờ bản cứng

Chi phí vận hành lớn

Phòng Kế toán vất vả mỗi cuối tháng

Nhân sự mỏng, đầu việc lớn, nhiều quy trình

Công việc lặp đi lặp lại hiệu quả thấp

Khó phát triển năng lực sáng tạo

Giải pháp UBot Invoice
Tự động hóa thao tác xử lý hóa đơn

Quy trình xử lý dữ liệu

Đồng hành cùng
200+ doanh nghiệp

 

UBot Invoice
Chỉ 5 phút để bắt đầu sử dụng

Câu hỏi thường gặp