Đây là UBot – ứng dụng trên nền tảng Website được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH FPT IS

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG”). ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG LÀ THỎA THUẬN THEO PHÁP LUẬT GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CÔNG TY TNHH FPT IS VÀ CÁC PHÁP NHÂN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT HOẶC TRỰC THUỘC KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH FPT IS (GỌI CHUNG LÀ “FPT IS”).

Bằng việc kích hoạt, chấp nhận, truy cập hoặc sử dụng phần mềm và các sản phẩm/dịch vụ của Bên cung cấp, Người dùng xác nhận rằng Người dùng đã đọc, hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và chấp nhận đối với mọi điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định, chính sách khác được công bố trên Website.

Bên cung cấp có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện giao dịch chung này và các quy định, chính sách khác vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được thông báo và đăng tải trên Website.

I. ĐỊNH NGHĨA

Bên liên kết là bất kỳ pháp nhân nào mà FPT IS trực tiếp hoặc gián tiếp, giữ ít nhất 50% cổ phần, phần vốn góp hoặc quyền biểu quyết. Bất kỳ pháp nhân nào sẽ được coi là bên liên kết khi việc chi phối của FPT IS đối với pháp nhân đó được duy trì.

Tài khoản là tài khoản đăng ký với FPT IS để truy cập và sử dụng Phần mềm.

Nội dung là tất cả các tài liệu dưới dạng văn bản, thông tin, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh hoặc video, ở bất kỳ phương tiện hoặc hình thức vào, được Người Sử Dụng sử dụng cho mục đích sử dụng Website và/hoặc Phần mềm.

Hợp đồng Phần mềm chi tiết hoặc Hợp đồng là thỏa thuận chi tiết về Phần mềm cung cấp được ký kết bởi Người Sử Dụng và FPT IS.

Ngày hiệu lực là ngày Người Sử Dụng được cấp quyền truy cập, sử dụng Website và/hoặc Phần mềm.

Quyền sở hữu trí tuệ là bất kỳ loại sáng chế nào, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và các quyền phát minh tương tự, quyền tác giả, quyền đối với tác phẩm bố trí mạch tích hợp, quyền đối với bí mật thương mại, nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn dịch vụ và mọi quyền sở hữu vô hình khác, mà đã đăng ký hoặc đang đăng ký tại bất kỳ quốc gia nào, hoặc phát sinh theo quy định pháp luật hoặc theo thông luật hoặc theo hợp đồng bất kể sản phẩm đã hoàn thiện hay chưa, hoặc dự kiến sẽ được đăng ký, được cấp quyền bảo hộ hoặc mua lại.

Sự kiện bảo mật là

– Việc truy cập của bất kỳ bên thứ ba nào vào Website và/hoặc Phần mềm; hoặc

– Bất kỳ việc sử dụng Phần mềm của Người Sử Dụng có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Website và/hoặc Phần mềm.

Phần mềm: được cung cấp bởi FPT IS cho Người Sử Dụng theo Điều Khoản Sử Dụng này, được mô tả cụ thể hơn ở Hợp đồng Phần mềm chi tiết, bao gồm:

– Ubot

– Các dịch vụ kèm theo phần mềm khác mà FPT IS có quyền quyết định tích hợp vào Website bất cứ thời điểm nào.

Website là các trang mạng và nền tảng cơ sở hạ tầng của FPT IS mà Phần mềm được xây dựng và cung cấp tại đó.

Phí bản quyền là các loại phí Người Sử Dụng phải trả cho FPT IS khi sử dụng Phần mềm và được quy định cụ thể ở Hợp đồng dịch vụ chi tiết.

Thời hạn bản quyền là thời gian ban đầu hoặc thời gian gia hạn mà Người Sử Dụng có thể sử dụng Phần mềm được quy định ở Hợp đồng dịch vụ chi tiết.

II. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

1. Khi giao kết Hợp đồng Phần mềm chi tiết, Người Sử Dụng phải đăng ký Tài khoản bằng thiết lập tên tài khoản không trùng với tên tài khoản khác đã đăng ký và mật khẩu, đồng thời Người Sử Dụng phải cung cấp một số thông tin nhất định. Bằng việc đăng ký Tài khoản, Người Sử Dụng đồng ý:

– Giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập;

– Đảm bảo rằng Người Sử Dụng đăng xuất khỏi Tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Website;

– Thông báo ngay cho FPT IS về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của Người Sử Dụng;

– Và đảm bảo rằng thông tin về Tài khoản của Người Sử Dụng là chính xác và được cập nhật nếu có thay đổi.

2. FPT IS có thể xác minh địa chỉ email của Người Sử Dụng bằng cách gửi liên kết kích hoạt tới địa chỉ email mà Người Sử Dụng cung cấp. Trong trường hợp này, Người Sử Dụng kích hoạt đăng ký bằng liên kết đã nhận. Người Sử Dụng phải đảm bảo rằng email mà Người Sử Dụng cung cấp là địa chỉ email hợp lệ đang hoạt động và nhận được email. Nếu Người Sử Dụng không truy cập bằng cách này trong 30 ngày, FPT IS có thể chấm dứt cung cấp Phần Mềm cho Người Sử Dụng ngay lập tức mà không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ Phí bản quyền nào và xóa Tài khoản của Người Sử Dụng mà không sao lưu Nội dung và không cần thông báo thêm.

3. Người Sử Dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và các Nội dung được thực hiện dưới danh nghĩa Tài khoản của Người Sử Dụng ngay cả khi các thao tác đó không do Người Sử Dụng thực hiện. FPT IS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Tài Khoản của Người Sử Dụng không do lỗi của FPT IS hoặc không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Nếu xảy ra Sự kiện bảo mật, FPT IS có thể gỡ bỏ các Nội dung có liên quan và khóa Tài Khoản của Người Sử Dụng cho đến khi Sự kiện bảo mật có liên quan được giải quyết mà không phải thông báo trước cho Người Sử Dụng và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc thiệt hại nào gây ra cho Người Sử Dụng. FPT IS sẽ gửi thông báo bằng văn bản ngay khi có thể thực hiện được về bản chất vấn đề liên quan đến Sự kiện bảo mật.

III. DỊCH VỤ

5. Căn cứ Hợp đồng Phần mềm chi tiết, trong Thời hạn bản quyền, FPT IS sẽ cung cấp cho Người Sử Dụng quyền truy cập và sử dụng Phần mềm trên Website.

6. FPT IS có quyền phát triển các sản phẩm, tiện ích và dịch vụ bổ sung hoặc chức năng của Website hoặc chấm dứt việc duy trì Website và/hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ phần mềm nào. Trong trường hợp FPT IS bổ sung các sản phẩm, tiện ích và dịch vụ bổ sung hoặc cung cấp chức năng bổ sung thông qua Website, và Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục được áp dụng cho các sản phẩm, tiện ích và dịch vụ bổ sung của Website.

IV. SỬ DỤNG WEBSITE VÀ PHẦN MỀM

7. Người Sử Dụng cam kết sử dụng Website và/hoặc Phần mềm phù hợp với mục đích và chức năng trong giao diện Người Sử Dụng do FPT IS cung cấp. Người Sử Dụng không được sử dụng Website và/hoặc Phần mềm sai mục đích để gây ra bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trở ngại nào cho FPT IS, và bên thứ ba, cũng như hoạt động của Website và/hoặc Phần mềm. Trong bất kỳ trường hợp nào Người Sử Dụng sẽ không sử dụng Website hoặc Phần mềm để:

– Tải lên, đăng, tạo, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ nội dung trái pháp luật, có hại, vu khống, trái với đạo đức, phỉ báng, quấy rối, đe dọa hoặc xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ của người khác, quyền riêng tư hoặc công khai, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo hoặc phân biệt xã hội hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân, nhóm người và/hoặc tổ chức nào;

– Cố gắng truy cập Website hoặc Phần mềm theo cách khác ngoài thông qua giao diện và hướng dẫn do FPT IS cung cấp;

– Mạo danh bất kỳ cá nhân, đại diện pháp nhân và/hoặc tổ chức nào mà không được phép và đưa ra thông tin sai lệch về nguồn gốc của thông tin;

– Cung cấp tài liệu có chứa vi-rút, worm, trojan, routings, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ mã độc hại, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần được thiết kế để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp, thao túng, làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng hoặc tính toàn vẹn của phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào;

– Thực hiện các hành động hoặc bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Website, Phần mềm hoặc mạng được kết nối với Phần mềm;

– Đăng tải các nội sung cho mục đích gian lận, thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn và/hoặc sai trái;

– Thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân, thông tin mật của cá nhân mà không có sự đồng ý và ủy quyền của cá nhân sở hữu dữ liệu, thông tin đó;

– Đăng tải nội dung vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các quy định pháp luật hiện hành;

– Và hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi được đề cập tại Điều này.

V. PHÍ VÀ THANH TOÁN

8. Người Sử Dụng sẽ thanh toán Phí bản quyền cho FPT IS để sử dụng Phần mềm theo Hợp đồng Phần mềm chi tiết.

9. Nếu Người Sử Dụng không thanh toán Phí bản quyền theo thời hạn thanh toán trong Hợp đồng, FPT IS sẽ gửi cho Người Sử Dụng thông báo bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử (email) về việc Tài khoản sẽ được tạm ngưng cho tới khi việc thanh toán được xác nhận. Nếu Người Sử Dụng không thanh toán sau 10 (mười) ngày kể từ ngày quá hạn, FPT IS có thể chấm dứt quyền truy cập Phần mềm, và xóa Tài khoản và/hoặc không sao lưu Nội dung mà không cần thông báo lại.

10. Tất cả các khoản phí và lệ phí được nêu hoặc được đề cập trong Hợp đồng Phần mềm chi tiết không được hủy ngang và không hoàn trả trừ trường hợp có thỏa thuận khác, ngay cả khi Tài khoản bị tạm ngưng hoặc chấm dứt trước khi kết thúc Thời hạn bản quyền.

11. FPT IS có quyền thay đổi Phí bản quyền theo chính sách của riêng mình bằng cách thông báo cho Người Sử Dụng bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử (email). Thông báo sẽ được phát đi ít nhất 01 (một) tháng trước khi chính sách thay đổi Phí bản quyền có hiệu lực.

VI. BẢO VỆ DỮ LIỆU

12. Tất cả Nội dung Người Sử Dụng đăng tải, tạo, nhập, hoặc thêm vào Website đều thuộc quyền sở hữu của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính toàn vẹn, tính chính xác và chất lượng của Nội dung đó.

13. FPT IS sẽ bảo mật tất cả Nội dung, tuân thủ quy định về quyền riêng tư được điều chỉnh bởi quy định pháp luật về bảo vệ thông tin.

14. Bằng cách chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng để bảo đảm chức năng của Website và Dịch vụ, FPT IS có quyền lưu trữ, quản lý, xử lý và truyền tải Nội dung đó.

15. Bằng việc sử dụng Website hoặc Dịch vụ, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Nội dung của FPT IS cho các mục đích sau:

– Đáp ứng các quy định pháp lý hoặc tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, yêu cầu, quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

– Tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển dịch vụ và/hoặc định hình dịch vụ), phân tích cách Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ nhằm cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm để cải thiện trải nghiệm Người Sử Dụng;

– Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản (bao gồm, nhưng không giới hạn, mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý nào khác), mà giao dịch đó liên quan đến FPT IS và/hoặc các pháp nhân, đơn vị liên kết của FPT IS là một bên tham gia.

VII. BẢO MẬT THÔNG TIN

16. Tất cả mọi thông tin được cung cấp giữa hai bên khi thực hiện Dịch vụ thông qua Website, kể cả thông tin liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng Phần mềm chi tiết đều được coi là thông tin bảo mật (Sau đây gọi chung là “Thông tin mật”). Những Thông tin mật này sẽ được bảo vệ một cách cẩn mật nhất, và được sử dụng theo những mục đích hợp tác của hai bên theo Hợp đồng Phần mềm chi tiết. Mỗi bên có trách nhiệm bảo vệ các Thông tin mật khỏi bất kỳ sự xâm phạm của một bên thứ ba nào, và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba đó bất kỳ một Thông tin mật nào trừ khi có đồng ý bằng văn bản từ bên cung cấp thông tin. FPT IS và Người Sử Dụng tại đây thống nhất rằng, nghĩa vụ bảo mật đối với Thông tin mật theo thỏa thuận tại Điều Khoản Sử Dụng này được duy trì trong suốt thời hạn của Hợp đồng dịch vụ chi tiết giữa FPT IS và Người Sử Dụng và trong thời hạn 03 (ba) năm sau khi Hợp đồng dịch vụ chi tiết đã chấm dứt, ngoại trừ việc cung cấp Thông tin mật là cần thiết theo quy định của pháp luật, Tòa án, hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có liên quan.

VIII. QUYỀN ĐỘC QUYỀN

17. Người Sử Dụng đã hiểu và thừa nhận rằng một cách rõ ràng rằng việc truy cấp Website và sử dụng Dịch vụ sẽ không trao bất cứ quyền hoặc lợi ích nào đối với tài sản trí tuệ đó và các quyền khác liên quan tới nội dung có thể truy cập tại Website hoặc thông qua Dịch vụ do FPT IS sở hữu. FPT IS bảo lưu mọi quyền sở hữu và các quyền lợi khác (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Phần mềm, bất kỳ và tất cả các công nghệ và mọi tác phẩm phái sinh, sửa đổi hoặc cải tiến liên quan của Phần Mềm, tên thương mại, nhãn hiệu, logo và các dấu hiệu nhận biết khác thuộc sở hữu của FPT IS.

18. Người Sử Dụng cam kết không sử dụng, bán, phân phối, bán lại, dịch ngược, phân tách, cố gắng tiếp cận bất kỳ mã nguồn nào, áp dụng kỹ thuật đảo ngược, sửa đổi, làm lại, tái sản xuất, trưng bày, công bố công khai, phát sóng, thuê, làm tài sản bảo đảm, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung có thể truy cập tại Website hoặc thông qua Phần mềm do FPT IS sở hữu.

19. Người Sử Dụng đồng ý cho FPT IS quyền được sử dụng các nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn tên, logo, hình ảnh và thông tin phù hợp khác nhằm phục vụ cho mục đích marketing Dịch vụ.

IX. CHẤM DỨT SỬ DỤNG PHẦN MỀM

20. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục cho đến khi Thời hạn bản quyền kết thúc (bao gồm cả thời hạn gia hạn nếu có).

21. FPT IS có thể chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập và sử dụng Phần mềm của Người Sử Dụng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người Sử Dụng nếu:

i. Người Sử Dụng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn theo mục 9 của Điều Khoản Sử Dụng này;

ii. Người Sử Dụng vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc không thể khắc phục trong vòng mười (10) ngày sau khi đã được thông báo bằng văn bản trong trường hợp vi phạm đó có thể khắc phục;

iii. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt dịch vụ nếu việc sử dụng Phần mềm của Người Sử Dụng vi phạm luật pháp của một quốc gia, khu vực tài phán khác;

iv. FPT IS tạm dừng hoặc dự kiến tạm ngừng, chấm dứt hoặc dự kiến chấm dứt thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể các hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động khác của mình;

v. FPT IS giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.

22. Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt:

i. Tất cả các loại cấp phép được cấp theo Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt hiệu lực ngay lập tức;

ii. Không quá 10 ngày sau khi chấm dứt hiệu lực của Điều Khoản Sử Dụng này, FPT IS sẽ hủy bỏ hoặc xóa Tài khoản của Người Sử Dụng kể cả nó có chứa Nội dung hay không. Trong trường hợp Người Sử Dụng có yêu cầu bằng văn bản về vệc sao lưu Nội dung, FPT IS sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để gửi Nội dung dự phòng cho Người Sử Dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, với điều kiện là Người Sử Dụng phải trả tất cả phí và các khoản lệ phí chưa thanh toán và phí phát sinh từ việc chấm dứt (đã đến hạn hoặc chưa đến hạn tại thời điểm chấm dứt). Người Sử Dụng sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh mà FPT IS phải chi trả trong quá trình hoàn trả hoặc xử lý Nội dung dự phòng của Người Sử Dụng;

iii. Mọi quyền, biện pháp khắc phục, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý của các bên đã phát sinh cho đến ngày chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào trong Hợp đồng mà xảy ra tại thời điểm chấm dứt hoặc trước ngày chấm dứt thỏa thuận sẽ không bị ảnh hưởng;

iv. Bất kỳ khoản phải thanh toán nào chưa được thực hiện thì phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán ngay lập tức.

X. TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

23. Phần mềm được cung cấp dưới dạng theo “NGUYÊN TRẠNG”, và FPT IS không cam đoan, tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về chất lượng, hiệu suất, không vi phạm hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể, cũng không có bất kỳ sự bảo đảm nào được tạo ra trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện hoặc sử dụng thương mại.

24. Không giới hạn những điều đã nói ở trên và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, FPT IS không cam kết rằng Phần mềm, Website hoặc các chức năng có trong đó sẽ có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác hoàn toàn hoặc không có lỗi; các lỗi nếu có, sẽ được sửa chữa hoặc sẽ cung cấp một Website tương tự mà không có vi-rút, worms, Trojan, routings, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ mã độc, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần gây hại nào khác.

XI. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

25. Người Sử Dụng sẽ bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại đến FPT IS, cũng như chủ sở hữu, giám đốc, cán bộ, nhân viên, người đại diện, đại lý, người kế thừa và chỉ định của FPT IS bởi mọi tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vụ kiện, khiếu nại, hành động, tố tụng và tất cả các trách nhiệm liên quan dựa trên: i) sự vi phạm các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo bất kỳ hướng dẫn nào; (ii) sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Phần mềm hoặc Website; (iii) việc Người Sử Dụng vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bất kỳ nội dung nào được Người Sử Dụng tải lên.

26. Trong mọi trường hợp, FPT IS sẽ không chịu trách nhiệm cho dù theo hợp đồng, bảo hành, bồi thường thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi vô ý (cho dù chủ động, bị động hay bị buộc tội), trách nhiệm theo hợp đồng, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân hành vi khác theo pháp luật, sự hợp lý, theo chính sách hoặc bằng cách khác đối với việc: mất khả năng sử dụng, thua lỗ, thiệt hại doanh thu, mất dữ liệu, mất lợi thế thương mại, hoặc thất bại đối với khoản tiết kiệm dự kiến tùy thuộc vào từng trường hợp trực tiếp hay gián tiếp; hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, cá biệt hoặc hậu quả thiệt hại, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website hoặc Phần mềm.

27. Mọi trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng, và bồi thường thiệt hại (bao gồm cả lỗi vô ý hoặc vi phạm nghĩa vụ pháp lý), tuyên bố sai sự thật, bồi thường hoặc phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện hoặc dự kiến thực hiện theo Điều Khoản Sử Dụng này của FPT IS sẽ bị giới hạn trong (i) tổng số Phí bản quyền của Người Sử Dụng được trả trong thời gian ba (03) tháng ngay trước ngày phát sinh khiếu nại, hoặc (ii) số tiền được quy định trong Hợp đồng Phần mềm chi tiết tùy theo mức nào thấp hơn.

XII. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

28. FPT IS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây nếu việc chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do các trường hợp xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, bao gồm nhưng không giới hạn, các quy định hoặc lệnh của chính phủ, bùng phát tình trạng khẩn cấp, thiên tai, chiến tranh, hành vi thù địch kích động chiến tranh, bạo động, bạo loạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, đình công, đóng cửa nhà máy, hoặc bất kỳ nguyên nhân tương tự nào khác. Người Sử Dụng sẽ được yêu cầu chấp nhận bất kỳ lô hàng nào bị trì hoãn, sự thiếu dịch vụ hoặc việc giao hàng được thực hiện trong một thời gian hợp lý khác.

KIỂM TRA

29. Trong phạm vi Thời hạn, bằng các biện pháp thích hợp và cấn thiết, FPT IS có có thể, theo quyết định của mình, thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động, giao dịch trên Phần mềm nhằm đảm bảo việc tuân thủ Hợp đồng cũng như Điều Khoản Sử Dụng này của Người Sử Dụng. Các cuộc kiểm tra (nếu có) sẽ được FPT IS thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý và đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành thường ngày tại địa điểm của Người Sử Dụng.

30. Trường hợp từ kết quả kiểm tra phát hiện Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp đồng Phần mềm chi tiết và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, FPT IS, tùy theo quyết định của mình, có quyền áp dụng một trong số hoặc đồng thời các biện pháp sau đây: (i) chấm dứt quyền sử dụng Phần mềm của Người Sử Dụng theo Điều IX Điều Khoản Sử Dụng này, (ii) yêu cầu Người Sử Dụng thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh do việc sử dụng vượt quá giới hạn phạm vi chức năng Phần mềm theo Hợp đồng Phần mềm chi tiết đã kýtheo đơn giá niêm yết tại thời điểm thanh toán.

XIV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

31. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ có thể bị lược bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại, cũng như tính hợp lệ và tính thực thi của quy định theo quy định pháp luật của bất kỳ khu vực thuộc quyền tài phán nào khác.

32. Điều Khoản Sử Dụng được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trừ khi có quy định khác của luật áp dụng, mọi tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc các loại mâu thuẫn khác dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bởi một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

33. Người Sử Dụng không được chuyển nhượng, cấp phép lại, hoặc ký hợp đồng phụ bên thứ ba với những quyền, nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

34. Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề đã được nêu và thay thế mọi phiên bản trước của thỏa thuận, cũng như các thỏa thuận, thư từ, điều kiện và bất kỳ loại Điều Khoản Sử Dụng tương tự khác và những điều kiện liên quan đến nó. Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa Người Sử Dụng và FPT IS và không cấu thành bất kỳ quyền lợi nào cho của bên thứ ba.

35. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị cấm, bị coi là không hiệu lực hoặc không còn giá trị thi hành, thì việc nghiêm cấm, mất hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành đó không làm ảnh hưởng tới hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng.

36. Nếu Người Sử Dụng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc trên Website, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của FPT IS.