Hủy hóa đơn điện tử là nghiệp vụ thường xuyên xảy ra khi lập hóa đơn có sai sót hoặc khi chấm dứt cung cấp dịch vụ. Mặc dù pháp luật không bắt buộc, tuy nhiên doanh nghiệp nên lập biên bản hủy hóa đơn điện tử để đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

Mời bạn tìm hiểu về mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo nghị định 123 và thông tư 78 cũng như các quy định liên quan.

mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

Hủy hóa đơn là gì ?

Theo khoản 10, điều 3 nghị định 123/2020/NĐ-CP, hủy hóa đơn là việc làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng nữa.

Cần phân biệt hủy hóa đơn và tiêu hủy hóa đơn. Tiêu hủy hóa đơn điện tử là việc làm cho hóa đơn điện tử đó không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn đó nữa. 

Như vậy, hủy hóa đơn thì hóa đơn đó vẫn tồn tại, có thể rà soát, tra cứu, chỉ là không có giá trị nữa. 

Ngoài ra, việc tiêu hủy hóa đơn chỉ diễn ra khi hóa đơn đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của kế toán. Trong khi đó, việc hủy hóa đơn điện tử lại có thể diễn ra nhiều lần trong các trường hợp được liệt kê dưới đây

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Đối chiếu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/NĐ-CP, các trường hợp được hủy hóa đơn điện tử gồm:

Trường hợp 1: Phát hiện hóa đơn điện tử bị sai sót

Khi hóa đơn điện tử bị sai sót các thông tin quan trọng như mã số thuế, thuế suất, giá trị hóa đơn, loại hàng hóa…, bên bán phải tiến hành xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo hướng dẫn tại điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

Trong đó, bước đầu tiên đều là hủy hóa đơn điện tử có sai sót, bằng cách thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót.

Lưu ý: Nếu hóa đơn chỉ sai sót về tên, địa chỉ người mua thì không cần hủy hóa đơn đó, trong thông báo mẫu số 04/SS-HĐĐT chỉ cần nêu nội dung hóa đơn bị sai sót.

Trường hợp 2: Xuất hóa đơn khi thu tiền trước hoặc khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ

Trường hợp này, người bán cũng hủy hóa đơn điện tử đã lập bằng cách thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDDT

Sau đó, đơn vị đồng thời hủy hóa đơn điện tử trên phần mềm và tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

 

BIÊN BẢN HỦY HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2022, Chúng tôi gồm:

Thông tin BÊN A (BÊN BÁN) BÊN B (BÊN MUA)
Tên doanh nghiệp    
Mã số thuế    
Địa chỉ trụ sở    
Đại diện    
Chức vụ    

Hai bên A, B thống nhất lập biên bản này xác nhận các thông tin  sau:

  1. Hóa đơn thu hồi: Bên A hủy hóa đơn mà Bên A đã lập và giao cho Bên B, cụ thể:
STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1          

2. Lý do thu hồi:  Xuất sai tên hàng hoá, dịch vụ.

  1.     Hóa đơn thay thế: Bên A đã lập và giao Bên B, 01 tờ hóa đơn thay thế/điều chỉnh:
STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1          
  1. Ý kiến khác: không.

         Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản thu hồi hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm.

 Mời bạn Tải Biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất tại đây.

Chúc các bạn kế toán hoàn thành tốt công việc của mình!