Kế toán kho là gì?

kế toán kho

Kế toán kho là quá trình theo dõi, quản lý, và báo cáo về hàng hóa và nguyên vật liệu trong kho của một doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến kế toán kho bao gồm việc nhập hàng vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, và theo dõi số lượng hàng hóa còn tồn trong kho.

Công việc chính của kế toán kho

Cụ thể, các công việc chính của kế toán kho bao gồm:

 • Lập phiếu nhập, xuất, và kiểm kê hàng hóa.
 • Tính toán giá vốn hàng bán và giá trị hàng tồn kho.
 • Phân bổ chi phí liên quan đến việc quản lý và vận hành kho hàng.
 • Lập các báo cáo về hoạt động kho hàng, bao gồm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo hàng hóa đã bán, và báo cáo lợi nhuận.
 • Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch liên quan đến kho hàng đều được ghi chép đúng và đầy đủ trong sổ sách kế toán.
 • Kiểm kho định kỳ

Vai trò của kế toán kho

Kế toán kho đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành một doanh nghiệp, bao gồm:

 • Theo dõi và quản lý tài sản (hàng hóa và nguyên liệu), giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và bán hàng.
 • Tính toán giá thành: Kế toán kho đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán giá thành sản phẩm, bằng cách theo dõi chi phí liên quan đến hàng hóa và nguyên liệu.
 • Đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính: Kế toán kho cung cấp thông tin về hàng tồn kho, giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh một cách chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro: Kế toán kho giúp phát hiện các vấn đề như hàng hóa mất tích, hao hụt, hoặc thất thoát, giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc quản lý hàng hóa.
 • Đưa ra quyết định kinh doanh: Dữ liệu từ kế toán kho có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về việc mua hàng, bán hàng, và quản lý nguồn cung cấp.

Quy trình kế toán kho

Để trở thành một kế toán kho, bạn cần nắm vững những nghiệp vụ sau đây:

Nhập kho: Khi hàng hóa hoặc nguyên vật liệu được mua và nhận vào kho, kế toán kho phải lập phiếu nhập kho và ghi nhận giao dịch này trong sổ sách kế toán. Phiếu nhập kho nên bao gồm thông tin về ngày nhập kho, loại hàng hóa, số lượng, giá cả, và tổng giá trị của lô hàng.

Xuất kho: Khi hàng hóa được bán hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất, kế toán kho phải lập phiếu xuất kho và ghi nhận giao dịch này. Phiếu xuất kho nên bao gồm thông tin về ngày xuất kho, loại hàng hóa, số lượng, giá cả, và tổng giá trị của lô hàng.

Kiểm kê hàng hóa: Để đảm bảo rằng thông tin trong sổ sách kế toán phản ánh chính xác số lượng hàng hóa thực tế trong kho, kế toán kho thường phải tiến hành kiểm kê hàng hóa định kỳ. Nếu có sự khác biệt giữa số lượng hàng hóa trong sổ sách và số lượng hàng hóa thực tế, kế toán kho phải điều chỉnh sổ sách để phản ánh số lượng chính xác.

Tính toán và báo cáo giá trị hàng tồn kho: Kế toán kho cần tính toán giá trị của hàng tồn kho và báo cáo thông tin này trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cách tính giá trị hàng tồn kho có thể dựa trên một số phương pháp khác nhau, như phương pháp FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out), hoặc trung bình trọng số.

Phân bổ chi phí liên quan đến kho: Một số chi phí, như chi phí thuê kho, chi phí vận chuyển, và chi phí nhân công, có thể phải được phân bổ cho các sản phẩm dựa trên số lượng sản phẩm hoặc thời gian sử dụng dịch vụ.

Hạch toán: Kế toán kho cần hạch toán tất cả các giao dịch kinh tế liên quan đến kho để tập hợp theo dõi chung.

Hạch toán kế toán kho

 1. Phương pháp hạch toán

Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ

 •  Phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, các tài khoản kế toán hàng tồn kho được dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động tăng, giảm của vật tư, hàng hóa. Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

Phương pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây lắp…) và các doanh nghiệp thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao…

 • Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ theo công thức:
Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Tổng trị giá hàng nhập kho trong kỳ Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ

>> Xem thêm: Kế toán công nợ là gì? Công việc của kế toán công nợ

 2. Tài khoản sử dụng

Kế toán kho thường có nhiệm vụ theo dõi số dư của các tài khoản sau:

Tài khoản 151 Hàng mua đang đi đường
Tài khoản 152

Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 153 Công cụ, dụng cụ
Tài khoản 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Tài khoản 155 Thành phẩm
Tài khoản 156 Hàng hóa
Tài khoản 157 Hàng gửi đi bán
Tài khoản 158 Hàng hóa kho bảo thuế
Tài khoản 611 Hàng hoá (áp dụng theo phương pháp kiểm kê định kỳ)

> Xem thêm: Hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau

Hi vọng rằng bài viết đã cung cấp những kiến thức cơ bản để bạn tự tin bắt đầu với công việc kế toán kho!