1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là tài liệu chính thức được lập ra nhằm xác nhận quá trình bàn giao tiền mặt từ người này sang người khác trong doanh nghiệp. 

Biên bản này nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và chính xác trong việc quản lý tiền mặt, đồng thời tránh các sai sót hoặc tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai.

Một số trường hợp sau bắt buộc cần lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt:

 • Thay đổi người phụ trách giữ quỹ tiền mặt
 • Nộp lại quỹ tiền mặt từ chi nhánh về trụ sở chính hoặc trong quá trình chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
 • Bàn giao tiền ủng hộ, tiền đảng phí cho tổ chức cấp trên

2. Nội dung chính trên biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Nội dung chính của biên bản bàn giao quỹ tiền mặt thường bao gồm:

Thông tin về các bên tham gia:

 • Họ tên, chức vụ của người giao và người nhận.
 • Thông tin về tổ chức hoặc doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian và địa điểm bàn giao:

 • Ngày, giờ và địa điểm cụ thể diễn ra việc bàn giao.

Số tiền bàn giao:

 • Tổng số tiền mặt được bàn giao, ghi rõ cả số tiền bằng chữ và bằng số.

Chi tiết các khoản tiền:

 • Liệt kê chi tiết các mệnh giá tiền mặt (nếu cần thiết) hoặc các khoản tiền riêng lẻ.

Trạng thái của quỹ tiền mặt:

 • Ghi chú về tình trạng của tiền mặt (ví dụ: tiền mới, tiền cũ, có bị rách, v.v.).

Xác nhận của các bên:

 • Chữ ký của người giao, người nhận và các nhân chứng (nếu có).
 • Đóng dấu của tổ chức hoặc doanh nghiệp (nếu có).

3. Tải mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI CHÍNH

– Căn cứ ……………….

Hôm nay, ngày… tháng …. năm…… tại……… tiến hành bàn giao công tác tài chính công đoàn cấp ………….

I. THÀNH PHẦN:

1. Bên bàn giao:

Đồng chí: ……….

Đồng chí: ……….

……..

2. Bên nhận bàn giao:

Đồng chí: …………..

Đồng chí: …………..

……….

III. Chứng kiến bàn giao:

 1. Đồng chí: …………..
 2. Đồng chí: …………..

…………

III. NỘI DUNG BÀN GIAO:

 1. Bàn giao quỹ tiền mặt, số dư tiền gửi ngân hàng, séc, số dư đầu tư tài chính của ………………..….
 2. Bàn giao số liệu kế toán: …………………………………………………………………….

Biên bản được thông qua nội dung và mọi người đều thống nhất ký tên

Biên bản được lập thành …… bản ……

Toàn bộ hồ sơ bàn giao được lập thành ……… bộ.

 

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… đến ngày ……. /…….. /20… (Ghi rõ thời gian bàn giao)

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: ……. (ghi tên của chủ thể tiến hành bàn giao)

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: …… (ghi tên chủ thể nhận tiền )

NỘI DUNG BÀN GIAO

TIỀN QUỸ

STT Loại tiền SL Thành tiền Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8 Tổng cộng
9 Bằng chữ: …. (Ghi tổng cộng trị giá tiền mặt bàn giao)

BÀN GIAO KHÁC

……….(ghi tài sản, công cụ, vật bàn giao khác)

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(ký tên)

BÊN NHẬN

(ký tên)

BÊN GIAO

(ký tên)

 

> TẢI MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT FILE WORD VÀ EXCEL TẠI ĐÂY!

——-

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp – cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

 • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
 • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
 • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
 • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn