Kể từ ngày 20/06/2022, nghị định 41/2022/NĐ-CP được ban hành đã có một số điều chỉnh đáng kể so với các quy định cũ trước đây. Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP: Không còn phải xuất riêng cho thuế GTGT 8%

Nghị định 41/2022/NĐ-CP: Không còn phải xuất riêng cho thuế GTGT 8%

Nghị định 41/2022/NĐ-CP điều chỉnh nghị định 15/2022: Không còn phải lập hóa đơn riêng cho thuế GTGT 8%

Theo quy định cũ tại nghị định 15/2022, phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không thì sẽ không được giảm. Nghĩa là riêng với hàng hóa dịch vụ có thuế GTGT 8% thì phải xuất hóa đơn riêng.

>> Điểm mới tại nghị định Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Trường hợp áp dụng theo phương pháp khấu trừ

Nếu cung cấp nhiều loại HH DV áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Nghĩa là: được xuất chung các HHDV mức thuế suất 8%, 10%, 5%, 0% trên cùng một hóa đơn, chỉ cần ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa.

Trường hợp áp dụng theo phương pháp trực tiếp

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi xuất hóa đơn bán hàng thì phải ghi rõ số tiền được giảm. 

Nghị định 41/2022/NĐ-CP điều chỉnh quy định nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, với hóa đơn điện tử đã lập nhưng có sai sót, Mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý hóa đơn điện tử viết sai là mẫu 01/TB-SSĐT.

>> Theo nghị định 41/2022/NĐ-CP, chuyển từ mẫu mẫu 01/TB-SSĐT sang mẫu mới 01/TB-SSĐT 

Mẫu số 01/TB-HĐSS theo nghị định 41

Mẫu số: 01/TB-HĐSS

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

RA THÔNG BÁO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …/TB-… …, ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:….)

(Mã số thuế của NNT:….)

Sau khi xem xét Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày …/…./… của:

Người nộp thuế ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

Cơ quan thuế thông báo (tiếp nhận/không tiếp nhận) hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

(Trong trường hợp tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Cơ quan Thuế đã tiếp nhận Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày …./…./….. của quý công ty).

(Trong trường hợp không tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Đề nghị quý công ty kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do thông tin chưa chính xác).

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

  CƠ QUAN THUẾ hoặc THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Chữ ký số)

Lưu ý: Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày ký, tức là từ ngày 20/06/2022