Biểu quyết là nội dung quan trọng trong mỗi cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Với cách bỏ phiếu truyền thống, mẫu phiếu biểu quyết trên giấy là văn bản thông dụng. Xem ngay nội dung chi tiết về mẫu phiếu này trong bài viết dưới đây của UBot nhé.

Biểu quyết là gì? Thế nào là mẫu phiếu biểu quyết?

Biểu quyết là biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình của cá nhân hay tập thể khi quyết định một vấn đề nào đó bằng cách dơ tay hoặc bỏ phiếu kín, hoặc ấn nút phương tiện điện tử.

Biểu quyết là cách chấm dứt việc thảo luận để đi đến kết luận cuối cùng (theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số) về một chủ trương, biện pháp nào đó hay để lựa chọn người đại diện vào cơ quan lãnh đạo của nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Biểu quyết được sử dụng rộng rãi ở nhiều tập thể, cơ quan, tổ chức thể hiện tính dân chủ, bình đẳng của tập thể, cơ quan, tổ chức đó. Thông thường vấn đề được quyết định theo ý kiến của đa số (trên 50% số thành viên biểu quyết tán thành).

Mẫu phiếu biểu quyết là mẫu văn bản thể hiện những nội dung cần lấy ý kiến bình chọn của các thành viên trong hội đồng. Mẫu phiếu này thường được in ra giấy và phát cho các thành viên để bình chọn. Kết quả cuộc họp dựa trên việc kiểm đếm mẫu phiếu biểu quyết này.

mẫu phiếu biểu quyết 2

Vai trò của tỷ lệ biểu quyết trong công ty cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết trong công ty cổ phần có vai trò:

  • Thứ nhất, là căn cứ để thông qua hay không thông qua quyết định về vấn đề trong công ty;
  • Thứ hai, là cơ sở pháp lý trong các quyết định ở nghị quyết của công ty cổ phần;
  • Thứ ba, thể hiện mức đồng nhất trong hoạt động của công ty.

Trong công ty cổ phần có hai cơ quan quyền lực có thẩm quyền lớn nhất đến công ty, các quyết định của mỗi cơ quan trong thẩm quyền của mình đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của công ty. Đó là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Pháp luật có quy định về thẩm quyền và những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền cho mỗi cơ quan và đi kèm với các mức độ tán thành tối thiểu khi thông qua các quyết định của mình.

Xem thêm: Biên bản đại hội đồng cổ đông – Tải mẫu mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu biểu quyết

Tham khảo mẫu phiếu biểu quyết sau:

mẫu phiếu biểu quyết 1

Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm:

  • Tên đơn vị biểu quyết, logo đơn vị
  • Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu: Lấy từ danh sách cổ đông
  • Các nội dung cần biểu quyết và các lựa chọn để biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến)
  • Hướng dẫn cách thức biểu quyết (nếu cần)
  • Ngày tháng, chữ ký của người biểu quyết

Tải ngay: Mẫu phiếu biểu quyết 

Thể lệ biểu quyết trong công ty cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Đối với công ty cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chia ra theo các mốc là 50%, 65%. Đây là hai mốc về tỷ lệ biểu quyết để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Lưu ý đây là tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, các cổ đông tham gia dự họp khác với các cổ đông của công ty.

Ví dụ: khi có 60% cổ đông tham gia dự họp thì tỉ lệ biểu quyết của 60% cổ đông này trong cuộc họp tương đương với 100% các cổ đông dự họp. Các cổ đông không tham gia dự họp mà không có uỷ quyền hoặc lý do hợp pháp mặc nhiên mất quyền lợi khi tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

mẫu phiếu biểu quyết 3

Tỷ lệ biểu quyết hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ khoản 12 Điều 157 luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Như vậy, bài viết trên UBot đã cung cấp kiến thức về mẫu phiếu biểu quyết cũng như một số quy định liên quan đến biểu quyết tại công ty cổ phần. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn.