Một số kế toán viên xem việc trở thành kế toán tổng hợp và quản lý mọi sổ sách của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng. Để giúp họ hiểu rõ hơn về kế toán tổng hợp là gì và trách nhiệm của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp, bài viết này sẽ mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp.

kế toán tổng hợp là gì 1

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Người đảm nhận vai trò kế toán tổng hợp là người có trách nhiệm ghi nhận, đánh giá và tổng hợp một cách toàn diện các dữ liệu và số liệu trên tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính dựa trên các tiêu chí giá trị của doanh nghiệp. 

Về cơ bản, bộ phận kế toán tổng hợp đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết các vấn đề tài chính của doanh nghiệp bằng cách quản lý và xử lý cẩn thận từng chi tiết và tổng hợp chúng thành các báo cáo và thông tin chính xác.

2. Vai trò của kế toán tổng hợp

Vai trò của kế toán tổng hợp là vô cùng quan trọng trong môi trường kinh doanh và tài chính:

 1. Tổng hợp thông tin tài chính: Kế toán tổng hợp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin tài chính từ các phòng ban và phần tử khác nhau trong doanh nghiệp để tạo ra báo cáo tài chính tổng hợp. Điều này giúp các bên liên quan như ban lãnh đạo, cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán tổng hợp đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền mặt và báo cáo tài sản và nợ phải trả. Những báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và định hình chiến lược kinh doanh tương lai.
 3. Tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán: Kế toán tổng hợp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán định sẵn. Điều này bao gồm việc áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc quốc gia, cũng như các nguyên tắc và phương pháp kế toán chung.
 4. Hỗ trợ quản lý quyết định: Kế toán tổng hợp cung cấp thông tin và phân tích tài chính để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định chiến lược và tài chính, bao gồm việc đánh giá hiệu suất các dự án, đầu tư và chiến lược kinh doanh.
 5. Kiểm tra và phân tích tài chính: Kế toán tổng hợp kiểm tra và phân tích các giao dịch tài chính để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán, và phát hiện và ngăn chặn các rủi ro và sai sót có thể xảy ra.

kế toán tổng hợp là gì 1

3. Công việc của kế toán tổng hợp

3.1. Công việc hàng ngày

 • Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu và chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế như mua bán hàng hóa, tài sản cố định, sản xuất và kinh doanh, cũng như kiểm soát việc thu và chi tiêu. 
 • Thực hiện hạch toán cho các khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế GTGT/thuế TNDN và theo dõi và quản lý mọi công nợ.
 • Tính toán giá thành thực tế của sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp và thống kê tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển và sản xuất. 
 • Kiểm tra tình trạng xuất, nhập và tồn kho của hàng hóa và nguyên vật liệu.
 • Hướng dẫn các kế toán viên khác về các công việc liên quan và điều phối nguồn lực kế toán viên dựa trên hoạt động của doanh nghiệp.

3.2. Công việc hàng tháng

 • Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng bao gồm báo cáo thuế, tờ khai thuế, cùng các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty như báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu và lợi nhuận. 
 • Thực hiện hạch toán lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Hạch toán các khoản phân bổ chi phí như chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn. 
 • Tổng hợp và hạch toán các khoản khấu hao tài sản cố định. 
 • Thực hiện việc kết chuyển và phân bổ, đối chiếu các số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng.

3.3. Công việc hàng quý

 • Thực hiện lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng quý. 
 • Lập báo cáo về việc sử dụng các hóa đơn theo quý. 
 • Tổng hợp số liệu về các khoản thu, chi và các kế toán nhánh khác như kế toán kho, kế toán thuế, kế toán giá thành. Từ đó, thực hiện lập bảng cân đối phát sinh từ các hoạt động kinh tế. 
 • Đối chiếu và kiểm tra số liệu với Sổ cái.

3.4. Công việc hàng năm

 • Nộp các khoản tiền thuế, tờ khai thuế.
 • Thực hiện bút toán tài chính như kết chuyển lãi, lỗ ở năm cũ, hạch toán chi phí đối với thuế môn bài trong năm tài chính mới.
 • Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ,…).
 • Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…).
 • In ấn sổ sách tài chính cho công ty (sổ ngân hàng, sổ quỹ,…).

4. Kế toán tổng hợp cần học những gì?

Để trở thành một kế toán tổng hợp thì cần tích lũy những kiến thức và kỹ năng sau:

Kiến thức kế toán – thuế cơ bản 

Kế toán cần nắm vững nguyên lý kế toán và những kiến thức chung bao gồm:

 • Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)
 • Nắm vững các nguyên tắc và quy định kế toán, bao gồm việc ghi chép giao dịch, phân loại tài khoản, lập báo cáo tài chính, và các quy trình kế toán khác.

Kế toán cũng cần hểu biết về hệ thống thuế và quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, và các loại thuế khác. Cần có khả năng tính toán và áp dụng các quy định thuế vào quy trình kế toán.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán

Nắm vững các phần mềm kế toán phổ biến hoặc các phần mềm kế toán doanh nghiệp để có thể thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách hiệu quả và chính xác.

Một số kỹ năng mềm khác

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng phân tích số liệu tài chính, nhận diện vấn đề và tìm ra các giải pháp hiệu quả. Điều này bao gồm khả năng tìm hiểu và giải thích sự khác biệt trong dữ liệu kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, như quản lý và nhân viên kinh doanh, để hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu kế toán của họ.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng quản lý và ưu tiên công việc để hoàn thành các nhiệm vụ kế toán đúng hạn và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Tinh thần cẩn trọng và chi tiết

Yêu cầu sự cẩn trọng và chú ý đến từng chi tiết trong quá trình ghi chép và xử lý thông tin kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu.

kế toán tổng hợp là gì 1

5. So sánh giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

Kế toán chi tiết là người được phân công để theo dõi, ghi chép, phản ánh một cách chi tiết nhất các đối tượng kế toán cần phải hạch toán chi tiết theo nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán, nhưng chúng có một số điểm khác biệt đáng chú ý:

Kế toán tổng hợp Kế toán chi tiết
Phạm vi công việc Tập trung vào việc tổng hợp và tổ chức các thông tin tài chính của doanh nghiệp, xem xét toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp và quản lý các hoạt động kế toán toàn diện. Tập trung vào việc ghi chép và xử lý chi tiết các giao dịch kinh doanh hàng ngày, quản lý các thông tin về các giao dịch cụ thể như mua hàng, bán hàng, thanh toán và thu tiền.
Mục tiêu Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho quản lý và các bên liên quan. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin kế toán về từng giao dịch kinh doanh.
Quy trình làm việc Thực hiện quy trình kế toán tổng hợp bao gồm việc lập báo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh, và quản lý các hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Thực hiện quy trình ghi chép và xử lý các giao dịch kinh doanh hàng ngày, bao gồm việc nhập liệu, phân loại, và xử lý thông tin kế toán chi tiết.

 

6. Mức lương của kế toán tổng hợp

Mức lương của kế toán tổng hợp trên thị trường sẽ phụ thuộc vào năng lực và số năm kinh nghiệm.

Với kế toán mới ra trường, lương khởi điểm thường rơi vào khoảng 5 – 7 triệu/tháng ở các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ khoảng 4 – 6 triệu/tháng.

Kế toán tổng hợp đi làm 1-2 năm đã có kinh nghiệm, mức lương thường nhỉnh hơn từ 6 – 8 triệu/tháng.

Đối với vị trí kế toán tổng hợp kinh nghiệm từ 3 – 5 năm, mức lương dao động từ 8 – 15 triệu.

Mức lương của kế toán tổng hợp luôn tăng dần tỷ lệ thuận theo số năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, do vậy nếu bạn đã đi làm trên 5 năm và có năng lực tốt, thì mức lương trung bình luôn trên 10 triệu/tháng, thậm chí nếu được bổ sung các kỹ năng khác chẳng hạn ngoại ngữ, thì có thể lên đến trên dưới 20 triệu/tháng. 

Từ bài viết trên, chúng ta đã phần nào hiểu được kế toán tổng hợp là gì và tầm quan trọng của vị trí này trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn trong quá trình làm kế toán.